مواد مصرفی

شامل :
1.  جوهرهاي UV، انواع رنگها :
- Cyan
- Magenta
- Black
- Light cyan
- Light  Magenta
- White
- Primer
2. جوهر سراميك
3. جوهر Sulvent
دستمال پاك كننده هد دستگاه sun