. مینی آلبوم ساز Pocket mini book maker

شامل :                                                 
1. دستگاه + كاتر          2. جلد ميني آلبوم